همه ی نوشته ها در: آموزش

مقایسه تأثیر سه شیوه تمرینی پلایومتریک بر توان انفجاری اندام تحتانی ورزشکاران

چکیده هدف تحقیق، مقایسه تأثیر سه شیوه تمرینی پلایومتریک بر توان انفجاری اندام تحتانی ورزشکاران بود. ابتدا ۴۸ آزمودنی از میان ورزشکاران ۱۶ تا ۱۷ سال به طور انتخابی و هدفدار، گزینش شدند. سپس، …مشترک ما شوید!

logo-samandehi