مطالب مرتبط:

نتایج کامل شش منطقه نونهالان کشور

به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوومیدانی، مسابقات دوومیدانی پسران نونهال کشور روز جمعه گذشته ۲۹ فروردین ماه، به صورت همزمان در ۶ منطقه از کشوربه میزبانی استانهای کرمانشاه، تهران، خوزستان، گلستان، قزوین و یزد برگزار شد.

در این مسابقات نونهالان پسر در مواد ۱۰۰ متر، ۴۰۰ متر، ۸۰۰ متر، ۳۰۰۰ متر آزاد، ۱۰۰ متر با مانع، پرش ارتفاع، پرش طول، پرتاب وزنه، پرتاب نیزه و پرتاب دیسک با یکدیگر به رقابت پرداختند.

دوومیدانی نونهالان

دوومیدانی کاران برتر هر ماده در جمع نتایج کلی:

۱۰۰ متر: امیر فیضی از خوزستان الف با زمان ۱۱ ثانیه و ۱۷ صدم ثانیه.

۴۰۰ متر: مجتبی غرباویان از خوزستان الف ، با زمان ۵۴ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه.

۸۰۰ متر: شهاب بهرامی از کرمانشاه با زمان ۲ دقیقه و ۷ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه.

۳۰۰۰ متر: سید امیر زمان پور از همدان با زمان ۹ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۳۴ صدم ثانیه.

۱۰۰ متر با مانع: دانیال گرگانی از گلستان با زمان ۱۴ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه.

پرش ارتفاع: حسین سلطانی از زنجان با ۱ متر و ۷۵ سانتی متر.

پرش طول: کمال امامی از مازندران با ۵ متر و ۹۰ سانتی متری.

پرتاب وزنه: اسماعیل رومی از گلستان، ۱۴ متر و ۷۰ سانتی متر.

پرتاب نیزه: هادی یوسفی از سمنان، ۳۸ متر و ۴۱ سانتی متر.

پرتاب دیسک: اسماعیل رومی از گلستان ۴۴ متر و ۱۹ سانتی متر.

 

نتایج به تفکیک هر استان(مناطق شش گانه ) :

ورزشکار نخست هر ماده در مناطق مختلف:

·         کرمانشاه:

۱۰۰ متر: حمید رضا بهرامی از لرستان با زمان ۱۱ ثانیه و ۵۵ صدم ثانیه.

۴۰۰ متر: امیر حسین سلطان پناه از لرستان با زمان ۵۵ ثانیه و ۷۶ صدم ثانیه.

۸۰۰ متر: شهاب بهرامی از کرمانشاه با زمان ۲ دقیقه و ۷ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه.

۳۰۰۰ متر آزاد: سید امیر زمان پور از همدان با زمان ۹ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۳۴ صدم ثانیه.

۱۰۰ متر با مانع: علی شهبازی ازلرستان با زمان ۱۵ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه.

پرش ارتفاع: امیر مهدی صابویخی از لرستان، ۱ متر و ۷۰ سانتی متر.

پرش طول: نیما سهیلی از کرمانشاه، پنج متر و ۲۶ سانتی متر.

پرتاب وزنه: محمد حیدری نسب از کرمانشاه، ۱۲ متر و ۱۰ سانتی متر.

پرتاب نیزه: حمید سلطانقلی از ایلام، ۲۵ متر و ۸۰ سانتی متر.

پرتاب دیسک: محمد سلگی از همدان، ۳۴ متر و ۲۰ سانتی متر.

·         قزوین:

۱۰۰ متر: حسین دیهیم از قزوین با زمان ۱۲ ثانیه و ۱ صدم ثانیه.

۴۰۰ متر: بهمن کریمی از زنجان با زمان ۵۵ ثانیه و ۳۸ صدم ثانیه.

۸۰۰ متر: احمد یقوبی از زنجان با زمان ۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه و ۶۵ صدم ثانیه.

۳۰۰۰ متر آزاد: عادل علم پرور از گیلان با زمان ۱۰ دقیقه و ۳۹ ثانیه.

۱۰۰ متر با مانع: محمد سبحان رضایی از قزوین با زمان ۱۷ ثانیه و ۲۴ صدم ثانیه.

پرش ارتفاع: حسین سلطانی از زنجان، ۱ متر و ۷۵ سانتی متر.

پرش طول: سید امیر حسین ممدوح از گیلان، ۵ متر و ۲۳ سانتی متر.

پرتاب وزنه: محمد امین پور بابایی از گیلان، ۱۱ متر و ۹۷ سانتی متر.

پرتاب نیزه: سجاد اکبری از گیلان، ۳۲ متر و ۱۶ سانتی متر.

پرتاب دیسک: امیر حسین زینلی از گیلان، ۳۲ متر و ۷۶ سانتی متر.

·         خوزستان:

۱۰۰ متر: امیر فیضی از خوزستان الف، با زمان ۱۱ ثانیه و ۱۷ صدم ثانیه.

۴۰۰ متر: مجتبی غرباویان از خوزستان الف با زمان ۵۴ ثانیه و ۱۵ صدم ثانیه.

۸۰۰ متر: سید حسین موسوی از خوزستان ب با زمان ۲ دقیقه و ۳۸ ثانیه و ۷۹ صدم ثانیه.

۳۰۰۰ متر آزاد: علی پور بیات از خوزستان الف با زمان ۱۱ دقیقه و ۱۴ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه.

۱۰۰ متر با مانع: محمد بدوی از خوزستان الف با زمان ۱۵ ثانیه.

پرش ارتفاع: محمد ایسوند نژاد از خوزستان الف، ۱ متر و ۷۰ سانتی متر.

پرش طول: علیرضا خالدی از خوزستان الف، ۵  متر و ۷۹ سانتی متر.

پرتاب وزنه: حاد حاجی زل از خوزستان الف، ۱۳ متر و ۸۳ سانتی متر.

پرتاب نیزه: امیر حردانی از خوزستان الف، ۳۲ متر و ۷۶ سانتی متر.

پرتاب دیسک: دانیال صفی از چهار محال و بختیاری، ۳۹ متر و ۸۹ سانتی متر.

·         گلستان:

۱۰۰ متر: امیر رضا صدیقی از خراسان رضوی با زمان ۱۱ ثانیه و ۳۳ صدم ثانیه.

۴۰۰ متر: علی سلیمانی از خراسان رضوی با زمان ۵۴ ثانیه و ۴۴ صدم ثانیه.

۸۰۰ متر: امیر ناروئی نصرتی: از سیستان و بلوچستان با زمان ۲ دقیقه و ۱۷ ثانیه و ۸۰ صدم ثانیه.

۳۰۰۰ متر آزاد: امیر حسین صفری از خراسان رضوی با زمان ۱۰ دقیقه و ۹ ثانیه و ۹۰ صدم ثانیه.

۱۰۰ متر با مانع: دانیال گرگانی از گلستان با زمان ۱۴ ثانیه و ۲۲ صدم ثانیه.

پرش ارتفاع: محمد اختیار آبادی از خراسان رضوی، ۱ متر و ۷۴ سانتی متر.

پرش طول: کمال امامی از مازندران، ۵ متر و ۹۰ سانتی متر.

پرتاب وزنه: اسمائیل رومی از گلستان الف، ۱۴ متر و ۷۰ سانتی متر.

پرتاب نیزه: محمد صفا فرنجیک از گلستان الف ۳۵ متر و ۳۰ سانتی متر.

پرتاب دیسک: اسماعیل رومی از گلستان الف، ۴۴ متر و ۹ سانتی متر.

·         تهران:

۱۰۰ متر: محمدرضا هژیر روشن از البرز با زمان ۱۲ ثانیه و ۲۰ صدم ثانیه.

۴۰۰ متر: محمد سجاد وکیل از قم با زمان ۵۸ ثانیه.

۸۰۰ متر: سینا بند خلف از البرز با زمان ۲ دقیقه و ۱۶ ثانیه و ۴ صدم ثانیه.

۱۰۰ متر مانع: جواد خرم جو از تهران با زمان ۱۵ ثانیه و ۱۰ صدم ثانیه.

۳۰۰۰ متر آزاد: سین بند خلف از البرز با زمان ۱۱ دقیقه و ۷ ثانیه و ۳ صدم ثانیه.

پرتاب وزنه: امیر حسین آزاد فلاح از البرز، ۱۳ متر و ۶۵ سانتی متر.

پرتاب دیسک: علی ممی زاده از تهران، ۴۲ متر و ۱۸ سانتی متر.

پرتاب نیزه: هادی یوسفی از سمنان، ۳۸ متر و ۴۱ سانتی متر.

پرش ارتفاع: علی اصغر شایسته از تهران، ۱ متر و ۶۰ سانتی متر.

پرش طول: علی کشاورز از قم، ۵ متر و ۸۶ سانتی متر.

·         یزد:

۱۰۰ متر: سید عباس مرتضوی از یزد با زمان ۱۲ ثانیه و ۱۲ صدم ثانیه.

۴۰۰ متر: سید عباس مرتضوی از یزد با زمان ۵۸ ثانیه و ۳۰ صدم ثانیه.

۸۰۰ متر: امید مهدوی از کرمان با زمان ۲ دقیقه و ۲۶ ثانیه.

۱۰۰ متر با مانع: سجاد پور ملایی از هرمزگان با زمان ۱۵ ثانیه و ۷۸ صدم ثانیه.

۳۰۰۰ متر آزاد: ابولفضل شاکر از یزد با زمان ۱۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه و ۲ صدم ثانیه.

پرش ارتفاع: سجاد پور ملایی از هرمزگان ۱ متر و ۵۲ سانتی متر.

پرش طول: سید محمد زره زاده از یزد ۵ متر و ۲۰ سانتی متر.

پرتاب وزنه: علیرضا شهدادنژاد از کرمان ۱۱ متر و ۱۶ سانتی متر.

پرتاب نیزه: محمد مسیحیائی از یزد ۳۰ متر و ۵ سانتی متر.

برچسب ها

7 دیدگاه در “نتایج کامل شش منطقه نونهالان کشور”

 1. Nima گفت:

  لطفا اسامی ۶ رکوررد برتر هر ماده بزاری

 2. خاکبازان گفت:

  پسر من چهارده سال سن دارد و علاقه زیادی به ورزش دو و میدانی دارد. از نظر سرعت دو نیز در حد قابل قبولی است . چطور میتواند در مسابقات شرکت کند؟ راه ارتباط با فدراسیون چگونه است؟ ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید.

  با تشکر از زحمات شما

 3. ali گفت:

  سلام کسی زمان و محل دقیق برگزاری مسابقات نهایی کشوری انتخابی تیم ملی رو نمیدونه؟

 4. توماس گفت:

  سلام خسته نباشید ببخشید مسابقات نهای قهرمانی کشور نونهالان کجا برگزار میشود و تاریخ دقیق آن کی هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  و ورزشکاران باید کی در آن جا حضور داشته باشند چند روز قبل از مسابقه باید حضور یابند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  تشگر

 5. امید رییسی گفت:

  تیم چهارمحال تمامی شرکت کنندگان ان صغر سن داشتند این داریوش صمیمی ورزشکاران جوانان اورده بود تو مسابقابات

 6. یوسف مهدوی گفت:

  من از گیلان در ماده ی ۱۰۰ متر شرکت کرده بودم.
  اما بخاطر برنامه ریزی خیلی بده برگزار کننده گان من هنگامی که مسابقه ی پرش طولم را تمام نکرده بودم برای انجام مسابقه ی ۱۰۰ متر خوانده شدم من در ان زمان عضله های پاهایم گرفته بود و نفس هم نداشتم در همین حال برای عوض کردن کفشم وپوشیدن کفش ۱۰۰ مجبور شدم ۱۰۰ متر بدوم و برای برگشتم ۱۰۰ متر بدوم تا به مسابقه برسم.
  بعد از پوشیدن کفشم و بعد از حرف های زشت سرداور به من خودم مجبور شدم برم و تخته استارت را به تنهایی بیاورم ودر جای مورد نظر قرار دهم…. . سپس از سرداور ۱۰ ثانیه برای خوردن اب وقت خواستم ولی او بدونه توجه به حرف من فرمان به جای خود را داد…. .
  من با پذیرفتن همه ی ان شرایت بد و غیره معمولی سخت برای استارت نششستم…..
  پس از شروع مسابقه من در ۱۵ یا ۲۰ متر اول با نفر دوم ۳ متر فاصله داشتم ولی بخاطر ان اتفاق ها از جمله گرفتگی پا تشنگی نداشتن نفس در پایان مقام سومی را با زمان ۱۱.۹۶ با فاصله ی ۲ صدمه ثانیه ای با نفر دوم را کسب کردم. اگر مسعولان برگزاری مسابقه بیشتر به زمان بندی و سطح مسابقه اهمیت می دادند من می توانستم بهتر از اینها عمل کنم. به طور مثالللللللللل اگر همان فاصله ی ۳ متری را حفظ میکردم (نفر اول ۱۱،۶۰) میتوانستم حد اقلا رکوردی زیر ۱۱،۵۰ بزنم و به مسابقات بالا تر راه پیدا کنم. تا یادم نرفته این راهم بگویم که بعد از پایان مسابقه بخاتر تشنه گی بیش از حد من زیر نور شدید گرم افتاب و اجازه ندادن سرداور به من برای اب خوردن من در حال خفه شدن بودم خدا به من رحم کرد که روی میز داوران اب بود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *مشترک ما شوید!

logo-samandehi